พันธกิจน้ำพุ Fountain Ministry
ThaiEnglishGerman
พันธกิจน้ำพุ
โครงการ OMF ในขอนแก่นประจำภูมิภาคอีสาน
Teen pregnancy

เกี่ยวกับเรา

น้ำพุเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้วยความรักและความจริงใจบนพื้นฐานพระวจนะและช่วยเหลือสตรีแบบองค์รวมในด้านร่างกาย จิตใจและวิญญาณ จิตต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก รวมถึงสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม

การให้คำปรึกษานั้นเราเน้นให้สตรีเห็นคุณค่าในตนเอง ความรักและการให้อภัย ความเคารพนับถือและความรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเธอและผู้อื่น