พันธกิจน้ำพุ
โครงการ OMF ในขอนแก่นประจำภูมิภาคอีสาน
of_young_girl_holding_a_pregnancy_test_and_looks_

ความเป็นมา

น้ำพุเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้วยความรักและความจริงใจบนพื้นฐานพระคัมภีร์ใบเบิล และช่วยเหลือสตรีแบบองค์รวมในด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก รวมถึงสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม

การให้คำปรึกษานั้นเราเน้นให้สตรีเห็นคุณค่าในตนเอง ความรักและการให้อภัย ความเคารพนับถือและความรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเธอและผู้อื่น และในขณะเดียวกันดำรงไว้ซึ่งความเป็นสิทธิส่วนบุคคล

วิสัยทัศน์/นิมิต

สตรีเห็นคุณค่าของชีวิตและมาถึง
พระเยซูคริสต์ผู้ให้ชีวิตครบบริบูรณ์
เพื่อมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า

จากพระธรรมยอห์น 10:10 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”

สังคมที่เปลี่ยนแปลง

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นสาเหตุของปัญหาสำคัญอื่นอีกหลายประการ ได้แก่

  • การค้ามนุษย์
  • แรงงานเด็ก
  • การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น และยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาของประเทศโดยรวม ดังนั้นรัฐบาลได้ตั้งเป็นนโยบายแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตลอดจนความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว

กรณีท่านพบเห็นสามารถมีส่วนช่วยสังคมและประเทศไทยโดยแจ้งที่สายด่วน 1300