พันธกิจน้ำพุ Fountain Ministry
ThaiEnglishGerman
พันธกิจน้ำพุ
โครงการ OMF ในขอนแก่นประจำภูมิภาคอีสาน
of_young_girl_holding_a_pregnancy_test_and_looks_

ความเป็นมา

“น้ำพุ” ชวนให้เราคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความสดชื่นและเบิกบานใจ พระเยซูทรง ตรัสว่า “ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย” และผู้ใดกระหายและมีใจปรารถนาให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย จากพระธรรม ยอห์น4:14 และพระธรรม วิวรณ์ 21:6 และ วิวรณ์22:17 “ผู้ใดมีความกระหาย และใจปรารถนา”

คำตรัสดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อ“องค์กรน้ำพุ” หรือ “พันธกิจน้ำพุ” Fountain Ministry ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้คณะโอเอ็มเอฟ OMF International โดยมีภาระใจให้การช่วยเหลือสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และ สตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ พระเจ้าทรงนำมาเริ่มพันธกิจที่จังหวัดขอนแก่นในภาคอีสาน เนื่องจากสภาพสังคมทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้ถูกละเลยจนเป็นปัญหาของครอบครัว, ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

วิสัยทัศน์/นิมิต

สตรีเห็นคุณค่าของชีวิตและมาถึง
พระเยซูคริสต์ผู้ให้ชีวิตครบบริบูรณ์
เพื่อมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า

จากพระธรรมยอห์น 10:10 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”

สังคมที่เปลี่ยนแปลง

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นสาเหตุของปัญหาสำคัญอื่นอีกหลายประการ ได้แก่

  • การค้ามนุษย์
  • แรงงานเด็ก
  • การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น และยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาของประเทศโดยรวม ดังนั้นรัฐบาลได้ตั้งเป็นนโยบายแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตลอดจนความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว

กรณีท่านพบเห็นสามารถมีส่วนช่วยสังคมและประเทศไทยโดยแจ้งที่สายด่วน 1300